sản phẩm

“Những văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy” Nhà xuất bản Công an nhân dân - Hà Nội 2006.

Để giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân nắm và thực hiện đầy đủ những quy định về an toàn PCCC có liên quan đến hoạt động của mình, cũng như trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác PCCC, Cục Cảnh sát PCCC phối hợp với Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách “Những văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy” năm 2006. Sách dày 1303 trang,  giá bìa 250.000đ. Cuốn sách đã tập hợp toàn văn Luật PCCC và các văn bản pháp luật liên quan, các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, quy chuẩn xây dựng liên quan đến lĩnh vực an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng nổ.  

 

                                               Sách Những văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy