Nghị định về PCCC

ĐỀ ÁN 30 – CHÍNH PHỦ

    - Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật     Bước 2: Danh mục cơ sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy: + Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên. + Cơ sở sản...

Đọc thêm

Luật về PCCC

Luật số 27/2001/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng cháy Chữa cháy

QUỐC HỘI ______ Luật số: 27/2001/QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC

TCVN 6161:1996

1. Phạm vi áp dụng. Tiêuchuẩn này quy định những yêu cầu c bn về phòng cháy và chữa cháy (PCCC)khi thiết kế xây dựng mới hay ci tạo mở rộng chợ kiên cố, chợ bán kiêncố và trung tâm thưng mại. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn. TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và...

Đọc thêm

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06 : 2010/BXD

Quy chuẩn QCVN 06 : 2010/BXD quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định...

Đọc thêm