1.Căn cứ

– Luật PCCC thông qua ngày 29/6/2001 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Luật tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001.

– Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ.

– Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công An.

 2. Yêu cầu để cấp “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC”

– Được đóng dấu “đã thẩm duyệt về PCCC” vào từng bản vẽ đã kiểm tra đối chiếu.

– Hồ sơ để thẩm duyệt PCCC gồm 03 bộ phải có xác nhận của Chủ đầu tư, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng việt.

 3.Nội dung thẩm duyệt cụ thể

 3.1.Khi lập quy hoạch dự án

• Phải có giải pháp về PCCC bảo đảm các nội dung sau

– Địa điểm xây dựng, bố trí các khu, lô.

– Hệ thống giao thông và cấp nước.

– Bố trí địa điểm hợp lý cho đơn vị thi công.

• Hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng công trình gồm

– Văn bản của Chủ đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng, trong đó nêu rõ địa điểm, quy mô, tính chất của Công trình dự kiến.

– Tài liệu hoặc bản vẽ thể hiện rõ địa điểm, hướng gió chỉ đạo, địa hình khu đất, khí hậu thuỷ văn, khoáng cảnh tới các công trình khác.

Nếu thấy đủ điều kiện cục Cảnh sát PCCC– BCA sẽ ra một văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng công trình và có yêu cầu cụ thể cho việc thiết kế kỹ thuật về an toàn PCCC cho công trình.

chứng nhận đủ điều kiện PCCC

 3.2. Khi thiết kế kỹ thuật công trình

• Yêu cầu hồ sơ, tài liệu gồm

– Văn bản đề nghị thẩm duyệt và PCCC của Chủ đầu tư (nếu uỷ quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản uỷ quyền).

– Bản sao giấy phép đầu tư

– Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng công trình của Cục Cảnh sát PCCC – BCA.

– Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện rõ nội yêu cầu về PCCC: Bản vẽ và bản thuyết minh hệ thống kỹ thuật PCCC 03 bộ, bản vẽ kiến trúc, điện nước, chống sét 01 bộ.

Nếu thấy đủ điều kiện Cục Cảnh sát PCCC – BCA sẽ cấp “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC” (mẫu PC 1 phụ lục 1 – Nghị định 35/2003/NĐ-CP).

3.3.Kiểm tra quá trình thi công PCCC tại công trình

• Việc kiểm tra các hạng mục PCCC đang thi công thực hiện thường xuyên trong quá trình thi công khi Cục Cảnh sát PCCC thấy cần thiết và ít nhất một lần.

• Hồ sơ phục vụ kiểm tra

– Hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC.

– Các chứng chỉ, tài liệu có liên quan đến chất lượng thi công.

– Chứng chỉ kiểm định các thiết bị PCCC nhập ngoại của Cục Cảnh sát PCCC trước khi lắp đặt vào công trình.

• Kết quả kiểm tra được lập biên bản theo mẫu (PC 3 phụ lục 1 – Nghị định 35/2003/NĐ-CP)

3.4. Nghiệm thu về PCCC cho công trình

• Nghiệm thu là một phần việc trong nghiệm thu tổng thể công trình

• Hồ sơ phụ nghiệm thu

– Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng công trình của Cục Cảnh sát PCCC – BCA.

– Giấy chứng nhận đã thẩm duyệt thiết kế PCCC của Cục Cảnh sát PCCC – BCA.

– Các biên bản kiểm tra trong quá trình thi công của Cục Cảnh sát PCCC – BCA.

– Báo cáo của Chủ đầu tư về tình hình kết quả gửi thi công, kiểm tra kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu PCCC của công trình.

– Văn bản kiểm định các thiết bị PCCC đã lắp đặt tại công trình của Cục Cảnh sát PCCC.

– Biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và tổng thể các loại hạng mục hệ thống PCCC.

• Các bản vẽ hoàn công hệ thống PCCC và các hạng mục liên quan

– Tài liệu quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống PCCC của công trình.

– Văn bản nghiệm thu các hạng mục hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan.

– Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ chữ ký, dấu của Chủ đầu tư

Nếu thầy đủ điều kiện Cục Cảnh PCCC – BCA sẽ ra biên bản nghiệm thu về PCCC của công trình (mẫu PC 4 phụ lục 1– Nghị định 35/2003/NĐ-CP).

3.5. Chứng nhận đủ điều kiện về PCCC cho công trình

• Thủ tục cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC” bao gồm

– Đơn đề nghị cấp chứng nhận của Chủ đầu tư theo mẫu PC 5 phụ lục 1– Nghị định 35/2003/NĐ-CP).

– Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC.

– 01 bộ hồ sơ nghiệm thu PCCC cho công trình.

– Bảng thống kê các phương tiện PCCC đã trang bị cho công trình (mẫu PC 6 phụ lục 1– Nghị định 35/2003/NĐ-CP)

– Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về PCCC.

– Phương án chữa cháy cho công trình (mẫu PC 6 phụ lục 1– Nghị định 35/2003/NĐ-CP).

Nếu đủ điều kiện Cục Cảnh sát PCCC – BCA sẽ cấp “Chứng nhận đủ điều kiện về PCCC” cho công trình

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi khách hàng nhận được GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁYCông ty TNHH Cơ Điện PCCC Đặng Gia Bảo vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí như:

 + Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

 + Tư vấn miễn phí qua yahoo chat, email, website của công ty.